Stanovy spolku
Rodiče dětem Vyhlídka, z. s.

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.       Název spolku: Rodiče dětem Vyhlídka, z. s. (dále jen spolek)

2.       Sídlo spolku: Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

3.       Spolek je nezávislá, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace sdružující členy na základě společného zájmu.

Článek II.

Činnost spolku

1.       Spolek  se v souladu se zájmy svých členů podílí na podpoře výchovně vzdělávací činnosti Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o. formou metodickou, poradenskou a finanční ze svých zdrojů a to především:

a)      Získáváním materiálních a finančních prostředků s cílem podporovat školní, zájmové, společenské i mimoškolní aktivity žáků.

b)      Maximální pomocí a podporou při zlepšení vybavení školy, modernizace výuky, vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy, pořádání školních akcí.

c)       Zprostředkováním přenosu informací mezi školou a rodiči.

d)      Úzkou spoluprací a seznamováním vedení školy s náměty a připomínkami rodičů, podáváním podnětů a doporučení.

e)      Informováním členů, ostatních rodičů, pracovníků školy, veřejnosti i žáků školy o konkrétních aktivitách spolku a jejich výsledcích.

 

2.       Spolupráce školy se spolkem:

a)      Ředitel školy má právo účastnit se každého jednání spolku a zúčastní se ho vždy, je-li o to spolkem požádán.

b)      Na základě povolení ředitele může spolek využívat ke své činnosti prostory školy.

                                      

Článek III.

Členství

1.       Vznik členství:

Členství ve spolku vzniká přijetím dítěte/dětí ke vzdělávání do ZŠ Neštěmická, Ústí nad Labem a trvá po celou dobu jeho/jejich školní docházky. Tímto okamžikem vznikají práva a povinnosti členů spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

 

2.       Práva člena spolku:

a)      Podílet se na činnosti spolku.

b)      Být volen do orgánů spolku.

c)       Být informován o dění ve spolku.

d)      Účastnit se jednání rady rodičů.

e)      Svými připomínkami, návrhy a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku.

 

3.       Povinnosti člena spolku:

a)      Dodržovat stanovy spolku.

b)      Respektovat rozhodnutí orgánů spolku.

c)       Platit členské příspěvky ve spolkem stanoveném termínu.

 

4.       Členství ve spolku zaniká:

a)      Úmrtím člena.

b)      Nezaplacením členského příspěvku ve spolkem stanoveném termínu.

c)       Vystoupením člena písemným oznámením. V takovém případě nevzniká členovi jakékoli právo na kompenzaci již zaplaceného členského příspěvku.

d)      Vyloučením na základě rozhodnutí Rady rodičů, zejména pokud dojde k porušení členských povinností nebo jednání, které je v rozporu se stanovami nebo cíli spolku nebo prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku. V případě vyloučení se zaplacený členský příspěvek nevrací.

e)      Zánikem spolku.

 

Článek IV.

Orgány spolku

1.       Rada rodičů:

a)      Je tvořena všemi zástupci tříd, předsedou a místopředsedou a je nejvyšším orgánem spolku. Zástupce jednotlivých tříd jmenují se svého středu rodiče každé třídy, příp. třídní učitelé.

b)      Volí a odvolává předsedu, místopředsedu a pokladníka. Funkční období je stanoveno na 3 roky, neskončí však dříve, než proběhne volba nových členů.

c)       Koordinuje činnost spolku a jeho poslání.

d)      Rozhoduje o změnách stanov.

e)      Vydává a schvaluje vnitřní předpisy.

f)       Rozhoduje o výši ročního členského příspěvku.

g)      Projednává podněty, návrhy a stížnosti členů spolku.

h)      Radu rodičů spolku svolává předseda spolku nejméně jedenkrát ročně, a to po uzavření hospodaření předešlého kalendářního roku.

i)        O termínu a programu zasedání rady rodičů informuje předseda spolku nejpozději 7 kalendářních dní před termínem konání rady rodičů na webových stránkách spolku a na vývěsce ve vestibulu školy.

j)        Hlasovací právo náleží každému zástupci třídy, předsedovi a místopředsedovi. Pokladník se hlasování neúčastní, jeho hlas je jen poradní.

k)      Rada rodičů spolku je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň jedna třetina všech členů rady rodičů. Rada rodičů rozhoduje prostou většinou přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

l)        Z každého jednání je pověřeným členem do třiceti dnů vyhotoven zápis, který bude zveřejněn na webových stránkách spolku a na vývěsce ve vestibulu školy.

m)    V případě potřeby může rada rodičů spolku přijímat rozhodnutí elektronických hlasováním. K platnosti elektronického hlasování je potřeba, aby se jej aktivně zúčastnila alespoň jedna třetina všech členů rady rodičů. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Elektronickým hlasováním nelze hlasovat o změně stanov a zrušení spolku.

 

 

2.       Předseda:

a)      Je statutárním orgánem spolku. Jedná jménem spolku a činí za něj právní úkony, o svých jednáních je povinen informovat radu rodičů.

b)      Zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku, včetně archivace písemností.

c)       Může písemně pověřit další členy spolku ke konkrétním jednáním formou plné moci.

d)      Svolává zasedání rady rodičů spolku.

e)      Výkon předsedy končí dnem odvolání radou rodičů, dohodou, úmrtím, zánikem spolku, vypršením funkčního období.

Místopředseda zastupuje předsedu v době, kdy ten nemůže svoji funkci vykonávat a po dobu zastupování přejímá jeho práva a povinnosti, a to na základě písemného pověření předsedy nebo rady rodičů. Pokud předseda ukončí svoji činnost, stává se místopředseda statutárním orgánem spolku do doby zvolení nového předsedy. V případě odstoupení či odvolání místopředsedy přecházejí veškeré pravomoci na radu rodičů.

 

Článek V.

Hospodaření spolku

1.       Spolek hospodaří:

a)      S prostředky získanými ze členských příspěvků.

b)      S prostředky získanými prostřednictvím dotací a grantů.

c)       S prostředky nabytými vlastní činností spolku.

d)      S dary a příspěvky právnických a fyzických osob.

 

 

2.       Platnost členských příspěvků odpovídá školnímu roku (září-srpen). Příspěvky jsou splatné ve spolkem stanoveném termínu.

3.       Výši členských příspěvků a způsob výběru schvaluje spolek.

4.       Pokladník odpovídá za to, že se toto hospodaření spolku řídí platnými právními předpisy a za řádné vedení účetnictví spolku.  Pokladník předkládá radě rodičů účetní závěrku a zprávu o hospodaření spolku.

5.       Získané prostředky spolku jsou vynakládány výhradně ve prospěch žáků Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o. a na úkony spojené s předmětem činnosti spolku.

6.       Dispoziční právo k účtu má předseda, místopředseda a pokladník spolku, vždy v kombinaci dvou osob.

7.       Orgány spolku mají povinnost dodržet schválený rozpočet spolku.

 

Článek VI.

Zánik spolku

1.       Spolek zaniká:

a)      Rozhodnutím rady rodičů.

b)      Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem.

c)       Pravomocným rozhodnutím příslušných orgánů.

 

2.       Po provedené likvidaci je majetek spolku předán jako sponzorský dar Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o.
 

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1.       Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2.       Dnem přijetí těchto stanov pozbývají účinnosti stanovy ze dne 28. 4. 2016.

3.       Znění těchto stanov bylo schváleno radou rodičů na jednání dne 16. 3. 2017, které je potvrzeno zápisem ze dne 16. 3. 2017.

4.       Znění těchto stanov je účinné od 16. 3. 2017.

 

 

 

 

Za vyhotovení a správnost odpovídá Iva Zahradníková, předseda spolku.

 

Ústí nad Labem, 16. 3. 2017