Zápis z jednání rady rodičů spolku ze dne 15. 9. 2015

05.10.2015 20:05

Rodiče dětem Vyhlídka, z. s.
Neštěmická 787/38
400 07 Ústí nad Labem


Zápis z jednání rady rodičů spolku ze dne 15. 9. 2015

 

Přítomno: 16 členů rady rodičů z celkových 18, viz prezenční listina (v archivaci u předsedy spolku)
Host: Mgr. Marie Čápová, ředitelka školy
Další rodiče: 1


Program jednání:
 

- Zahájení, prezence, seznámení s novými členy rady
 

Předseda přivítal a kvitoval vysokou účast na tomto jednání rady. Seznámili jsme se s novými zástupci prvních ročníků a některými změnami zástupců v ostatních třídách.

- Zpráva o zahájení fungování spolku

Předsedkyně spolku informovala o zapsání spolku do obchodního rejstříku a o založení transparentního účtu během letních prázdnin. Seznámila přítomné s nejbližšími pohyby na účtu:
+ 13.718,- Kč peníze za sběr z loňského roku
- 1077,- náklady na registraci spolku a drobné výdaje (vidimace a legalizace zakládacích listin, poštovné, výroba razítek, vklad 100,- při založení účtu). Náklady budou vyplaceny předsedkyni převodem z účtu.

Pravidelnou aktualizaci webových stránek a nástěnky ve vestibulu zajišťuje předsedkyně spolku.

Pokladník p. Smolíková informovala o sponzorském daru svého zaměstnavatele ve formě poskytnutí účetního software k vedení účetnictví spolku zdarma.
 

- Zhodnocení výběru příspěvků za loňský rok
 

Jelikož výběr příspěvku SRPŠ za uplynulý školní rok nebyl příliš uspokojivý, je potřeba více pracovat s  informovaností rodičů ve třídách. Pravděpodobná je verze, že děti rodičů neplatících členský příspěvek nebudou finančně zvýhodněny při placených třídních a školních akcích.

Nutno sestavit text k výběru příspěvků, který se vlepí do žákovských knížek – p. Zahradníková.

 

- Stanovení výše členských příspěvků

Každoroční členský příspěvek byl schválen ve výši 400,- Kč (možno zaplatit ve dvou splátkách po 200,- Kč). Příspěvek vybírají třídní učitelé v hotovosti. Termín splatnosti příspěvku na školní rok 2015/2016 je stanoven na 31. 10. 2015, resp. 28. 2. 2016. Příspěvek letos nově platí i žáci přípravného ročníku. Při více dětech v rodině platí vždy nejstarší sourozenec. Mladší sourozenci dobrovolně. Výše příspěvku směrem vzhůru není omezena.
 

Členský příspěvek byl schválen:
pro: 16                 proti: 0

- Návrhy a plán činnosti spolku v nastávajícím školním roce

V současné době probíhá přípravná fáze projektu Dětský klub Vyhlídka. Předsedkyně spolku i ředitelka školy informovaly o podrobnostech dvouletého projektu na podporu zaměstnanosti: založení dětského klubu, který bude působit současně s družinou, ale bude mít rozšířenou otevírací dobu do 18:00 a bude svými aktivitami pokrývat prázdniny a školní volna prostřednictvím příměstských táborů. Vybavení klubu po dvou letech zůstane v naší škole.

Pokud bude o dotace na tento projekt žádat spolek rodičů, máme nárok získat 100% požadovaných nákladů, pokud by žádala škola, byla by nutná spoluúčast ve výši 5%. Jedná se o částku přibližně 600.000,- Kč.

Ředitelka školy informovala o dalších školních projektech, které jsou v běhu. Včetně nově vznikajícího baseballového klubu při naší škole, což je cesta k opravě a rekonstrukci školního hřiště.

V pátek 20. 9. 2015 pořádá škola sportovní den spojený s náborem do sportovních klubů. Jako hosté byli pozváni zástupci městského obvodu, zástupci magistrátu, potencionální sponzoři z oblasti Krásného Března. Jednání se všemi těmito subjekty se zúčastní i zástupci spolku - p. Machovská a p. Kuráňová.

 

- Diskuze, závěr
 

Závěrem byl vypracován a odsouhlasen předběžný finanční rozpočet na školní rok 2015/2016:

Předpokládané příjmy:          sběr + 40.000,-
                                               členské příspěvky + 120.000,-

Předpokládané výdaje:          Mikuláš - 10.000,-
                                               výlety - 35.000,-
                                               ceny do soutěží - 15.000,-
                                               rozlučka deváťáků - 3.000,-
                                               sportovní aktivity - 10.000,-
                                               rezerva pro třídy - 30.000,-

Předběžný rozpočet byl schválen:
pro: 16             proti: 0

Třídní učitelé mohou do konce října žádat u předsedkyně spolku finanční dotaci pro své třídy na třídní akce plánované na 2. pololetí. O přerozdělení peněz bude jednáno a hlasováno na dalších jednáních spolku. Nejbližší plánované jednání se bude konat předběžně v únoru 2016.


Zápis vyhotovil: Iva Zahradníková, předsedkyně spolku

Dne 21. 9. 2015