Zápis z jednání rady rodičů 1. 3. 2016

04.03.2016 22:45

Zápis z jednání rady rodičů spolku ze dne 1. 3. 2016

 

Přítomno: 12 členů rady rodičů z celkových 18, viz prezenční listina (v archivaci u předsedy spolku)
Host: Mgr. Marie Čápová, ředitelka školy


Program jednání:
 

- Zahájení, prezence
 

Předsedkyně přivítala zúčastněné a zdůraznila nutnost reagovat (potvrdit nebo omluvit přítomnost) na  pozvánku k jednání rady spolku.

- Zpráva o hospodaření spolku za září – prosinec 2015

Pokladník spolku p. Smolíková informovala o hospodaření za účetní období září – prosinec 2015, příjmy, výdaje, předložila účetní závěrku spolku.
 

- Vyhodnocení sběru starého papíru
 

Ze sběru starého papíru plyne spolku nemalá finanční částka, proto byla většinovým hlasováním schválena částka 3.500,- Kč na nákup odměn pro nejlepší sběrače. Odměněny budou 3 třídy z každého stupně a 3 individuální sběrači z každého stupně s celkovým nejvyšším počtem odevzdaných kg starého papíru. Nákup odměn zajistí škola, předání proběhne na některé z celoškolních akcí v dubnu/květnu letošního roku.

 

- Zhodnocení výběru členských příspěvků za 1. pololetí aktuálního školního roku

Předsedkyně předložila seznamy jednotlivých tříd s vyhodnocením výběru členských příspěvků zatím za 1. pololetí a tabulku úspěšnosti všech tříd. Výběr zbylých částek probíhal v únoru t. r. a zatím nejsou aktuální údaje k dispozici. V 1. pololetí se vybralo 60.700,- Kč, alespoň část příspěvku zaplatilo 70% rodičů. Částka ve 2. pololetí se očekává ve výši minimálně 16.000,- Kč.

- Projednání žádostí na čerpání peněz ze spolkového účtu

Jednotlivě byly projednávány výdaje ze spolkového účtu. Většinových hlasováním byly schváleny tyto příspěvky:

 

1. Jednotný příspěvek na školní výlet, ozdravný pobyt apod. ve výši 150,- Kč pro každé dítě (nebo sourozence) se zaplaceným členským příspěvkem.

 

2. Jednorázový příspěvek 8.000,- Kč pro p. uč. Hauznera na exkurze „Uhelné safari“ (8.A + 8.B + 9. tř.) a „Skanzen Mayrau a památník Lidice“ (8.B + 9. tř.). Příspěvek je určen pouze pro děti (nebo sourozence) se zaplaceným členským příspěvkem. Rozložení financí do obou akcí určuje p. Hauzner.

 

3. Příspěvek 6.000,- Kč na nákup 1 titulu mimočítankové četby pro školní knihovnu v počtu cca 18-20 ks. Výběr titulu provede vedoucí knihovny p. uč. Šlapáková a knihovnice p. as. Hübschová.

 

Další výdaje ve 2. pololetí, už schválené na předešlém zasedání rady:

3.000,- Kč – rozlučka deváťáků

5.000,- Kč – pronájem sálu Hraničář na závěrečnou školní akademii

7.000,- Kč – odměny na sportovní den

 

- Úprava stanov spolku

 

Jelikož se praxí ukázalo, že je nutná úprava stanov, byla v tomto případě navrhnuta nejdříve konzultace se školním právníkem. Teprve po úpravách budou nové stanovy předloženy radě ke schválení.

 

- Informace ředitelky školy

Ředitelka školy informovala o novinkách ve škole.

- Ostatní, diskuze, závěr

Další jednání rady spolku bude svoláno k hlasování o nové verzi stanov spolku.
 

 

 

 

 

 


Zápis vyhotovil: Iva Zahradníková, předsedkyně spolku

Dne 4. 3. 2016